RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 z siedzibą przy ul. Mielczarskiego 45, 82-300 Elbląg, telefon 55 625 85 91, reprezentowana przez: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Artura
  Gronka e-mail: iod@ecuw.elblag.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych
  w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 9. Inspektor Ochrony Danych:
  Artur Gronek
  e-mail: iod@ecuw.elblag.eu
  tel. 55 625 68 08

  Zastępca Inspektora Ochrony Danych
  Maria Drezner
  e-mail: maria.drezner@ecuw.elblag.eu
  tel: 55 625 68 00