Stołówka

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  14  W  ELBLĄGU

(na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r – prawo  oświatowe

tekst jednolity  (Dz.U. z  2021r. Poz. 1082  ze zm.)

§1

Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe oraz podwieczorki dla podopiecznych świetlicy popołudniowej.

§2

Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków zorganizowanych

przez Szkołę Podstawową  nr 14 w Elblągu są:

 • uczniowie SP nr 14 w Elblągu
 • pracownicy SP nr 14 w Elblągu

§3

Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej oraz w innych okresach, w których zachodzi konieczność zapewnienia uczniom posiłków(tj obiady i podwieczorki)  zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

 §4

Obiady i podwieczorki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne i mogą być finansowane z następujących źródeł:

 • wpłat rodziców (opiekunów prawnych)
 • środków z ECUS
 • wpłat sponsorów
 • dotacji z budżetu państwa
 • wpłat pracowników szkoły
 • środków Z Gminy Miasta Elbląg

§5

Wysokość opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu wynosi:

 • opłata za obiad ucznia wynosi 4,00 zł
 • opłata za obiad dla pracowników szkoły wynosi 8,85  i jest zwiększona w stosunku do opłaty ucznia o koszty utrzymania stołówki oraz wynagrodzenia pracowników przygotowujących posiłki i składki naliczone od tych wynagrodzeń ( ryczałt 4,85 zł.)
 • opłata za podwieczorek ucznia wynosi 3,50zł

§6

Opłaty wnosi się wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP nr  konta  89 1020 1752 0000 0602 0231 1322.

 §7

 1. Wpłaty ustalone na podstawie § 5 wnosi się do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej za wyjątkiem opłat za wrzesień i styczeń, gdzie opłatę wnosi się w pierwszych dniach roboczych tych miesięcy.
 2. Szczegółowe terminy wpłat określa harmonogram wpłat co miesiąc wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz umieszczany na stronie internetowej szkoły i zawiera klauzulę :

           „Po wyznaczonym terminie wpłaty nie będą przyjmowane”.

3. W wyjątkowych przypadkach opłata może być wniesiona w późniejszym terminie (po uzgodnieniu z intendentem), lecz nie później niż do piątego dnia miesiąca, w którym uczeń lub pracownik korzysta z posiłków.

4. W przypadku gdy osoba chcąca korzystać z posiłków jest długotrwale nieobecna, może wnieść opłatę w innym terminie ale nie później niż w pierwszym dniu korzystania z posiłku.

5. Od płatności dokonanych po pierwszym dniu danego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków, naliczane będą odsetki od zaległości.

6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek szkoły.

7. W przypadku braku wpłaty za posiłki na pierwszy dzień danego miesiąca nie będzie możliwe korzystanie z posiłków do dnia uregulowania należności. Nie później jednak niż do 3 dnia danego miesiąca.

8. Obiady wykupuje się na cały miesiąc lub na dni wskazane przy dokonywaniu wpłaty.

§8

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego z posiłków w Stołówce  SP nr 14 w Elblągu opłata, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 podlega zmniejszeniu:

 • zmniejsza się proporcjonalnie do dni, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu
 • zgłoszenia może dokonać rodzic, opiekun prawny lub pracownik telefonicznie lub osobiście wyłącznie u intendenta (55 625-85-90) w godzinach 8.00 -13.00
 • kwota za dni nieobecności jest rozliczana w kolejnym miesiącu wnoszenia opłat za obiady

§9

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole  i ochrony przed rozprzestrzenianiem się

COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Elblągu obowiązują

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej nr 14 w      Elblągu w związku z wystąpieniem epidemii”

paragraf V  Procedury organizacji bezpieczeństwa żywienia

Zarządzenie 9/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu z dnia 19 sierpnia 2020r.

 

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku  oraz zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp14.elblag.pl