Stołówka

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  14  W  ELBLĄGU

(na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r – prawo  oświatowe
tekst jednolity  (Dz.U. z  2021r. Poz. 1082 ze zm.)

 §1

Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe  oraz podwieczorki (zgodnie z potrzebami).

§2

Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków zorganizowanych przez Szkołę Podstawową    nr 14 w Elblągu są:

 • uczniowie SP nr 14 w Elblągu
 • pracownicy SP nr 14 w Elblągu

 §3

Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej  wg  ustalonego  harmonogramu.

 §4

Obiady i podwieczorki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne i mogą być finansowane z następujących źródeł:

 • wpłat rodziców (opiekunów prawnych)
 • środków ECUS
 • wpłat sponsorów
 • dotacji z budżetu państwa
 • wpłat pracowników szkoły
 • środków Gminy Miasta Elbląg

§5

Wysokość opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu wynosi:

 • opłata za obiad ucznia wynosi 5,00 zł
 • opłata za obiad dla pracowników szkoły wynosi 12,50 zł i jest zwiększona w stosunku do opłaty ucznia o koszty utrzymania stołówki oraz wynagrodzenia pracowników przygotowujących posiłki i składki naliczone od tych wynagrodzeń (ryczałt 7,50 zł)
 • opłata za podwieczorek ucznia wynosi 3,50zł

 §6

Opłaty wnosi się wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP nr  konta  89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

 §7

 1. Wpłaty ustalone na podstawie § 5 wnosi się za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie do końca każdego miesiąca za który opłata jest wnoszona.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do końca bieżącego miesiąca uczniowie zalegający z opłatami otrzymują wezwanie w formie ustnej, nieterminowość zgłaszana jest również rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.
 3. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki uczniów przez ECUS, GOPS zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień.
 4. W przypadku gdy osoba chcąca korzystać z posiłków jest długotrwale nieobecna, może wnieść opłatę w innym terminie ale nie później niż w pierwszym dniu korzystania z posiłku.
 5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek szkoły.
 6. Obiady wykupuje się na cały miesiąc lub na dni wskazane przy dokonywaniu wpłaty.

§8

W przypadku  nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego  z posiłków w Stołówce  SP nr 14 w Elblągu opłata, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 podlega zmniejszeniu:

zmniejsza się proporcjonalnie do dni, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu

 • zgłoszenia może dokonać rodzic, opiekun prawny lub pracownik telefonicznie lub osobiście wyłącznie u intendenta w godzinach .8.00-13.00 tel.55 625-85-90
 • opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu
 • nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności nieuzasadnione , niezgłoszone lub zgłoszone po terminie
 • Całkowita rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca

§9

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Elblągu obowiązują :

„Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu w związku z wystąpieniem epidemii”

paragraf V Procedury organizacji bezpieczeństwa żywienia

Zarządzenie 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu

z dnia 19 sierpnia 2020r.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku oraz zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp14.elblag.pl