Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Jana Brzechwy
w Elblągu, ul. Mielczarskiego 45
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem www.sp14.elblag.pl
 Data publikacji strony internetowej: 2018-08-31
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-21
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 848)
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Włodzimierz Wawro, e-mail: wlodzimierz.wawro@sp14.elblag.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55-625-85-91. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
 udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu
 Adres: 82-300 Elbląg, ul. Mielczarskiego 45
 E-mail: sekretariat@sp14.elblag.pl
 Telefon: 55-625-85-91
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna:

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: jedno od strony wschodniej, dwa od strony zachodniej. Żadne z wejść nie jest przystosowane dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed wejściami do budynku brak przycisków przywołujących do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy z pracownikiem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego. Na terenie szkoły znajduje się kompleks sportowy „Orlik” przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych.