„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – rekrutacja

Szanowni Państwo!

Eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – rekrutacja nauczycieli!

 

Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli do projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja        i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego. W tym celu zaplanowano następujące etapy:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych  i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania, metody eksperymentu, kreatywności, pracy zespołowej, innowacyjności, twórczego myślenia, stosowania narzędzi TIK w nauce matematyki, spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy, w tym posługiwania się interaktywnym oprogramowaniem. Nauka podstaw programowania robotów, wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w prowadzeniu lekcji matematyki oraz opanowanie narzędzi e-learningowych.
  • doskonalenie zawodowe 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod, w tym eksperymentu w nauczaniu matematyki na  poziomie edukacji elementarnej na dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, w tym rozwijanie uzdolnień uczniów i udział w kółkach zainteresowań dla uczniów. Organizowane szkolenia będą uwzględniały wiedzę i umiejętność stosowania metod badawczych                      w pracy z uczniem młodszym, w tym budowanie zespołu (integracja grupy) i podstaw teoretycznych, w tym dot. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Część praktyczna szkolenia odbędzie się w formie stacjonarnej i przeprowadzona zostanie z użyciem sprzętu zakupionego do 15 szkół podstawowych i w utworzonej  Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania.

Dzięki szkoleniu nauczyciele uzyskają umiejętności niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów. Przeszkolenie doskonalące umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z matematyki zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie 4.11.2019-21.11.2019.

Zapraszamy!

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.