ZFŚS

UWAGA!
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do 31 maja każdego roku oświadczenie (załącznik nr 1 dla
pracowników czynnych; załącznik nr 2 dla emerytów i rencistów oraz osób
uprawnionych do korzystania z nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego) dotyczące osiąganych dochodów w roku poprzedzającym
zgodnie z zeznaniem podatkowym oraz wnioskowanych dopłat do świadczeń
finansowanych z Funduszu. Wnioski złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Wypełnione oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły.