Eksperyment edukacją przyszłości

2″Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”

W naszej szkole realizowany jest projekt „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.
Celem projektu jest  podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i  2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizacji  zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.
Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Elbląg.
Wartość projektu ogółem wynosi 4 310 057,63 zł, w tym wysokość dofinansowania 4 078 457,63 zł.

Regulamin wraz z załącznikami

Projekt „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.