Stołówka

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  14  W  ELBLĄGU

(na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r – prawo  oświatowe

tekst jednolity  (Dz.U. z  2019r. Poz. 1148) ze zm.)

§1

Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe (zupa oraz drugie danie) oraz podwieczorki dla podopiecznych świetlicy popołudniowej.

§2

Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków zorganizowanych przez Szkołę Podstawową    nr 14 w Elblągu są:

 • uczniowie SP nr 14 w Elblągu
 • pracownicy SP nr 14 w Elblągu
 • emerytowani pracownicy SP nr 14 w

§3

Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej oraz w innych okresach, w których zachodzi konieczność zapewnienia uczniom posiłków.

Uczniowie klas 1-3 jedzą obiad w godzinach 1225 – 1245 (nie dotyczy uczniów przebywających w tym czasie w świetlicy szkolnej)

 • oddział przedszkolny –godz. 1300
 • uczniowie klas 4-8 korzystają z obiadów w godzinach 1330 – 1345
 • uczniowie, którzy kończą lekcje o godzinie 1225 lub wcześniej mogą zjeść obiad po pierwszej przerwie na obiad tj. o godzinie 1245
 • pracownicy i emeryci korzystają z obiadów w godzinach 1200 – 1345
 • uczniowie korzystający ze świetlicy popołudniowej otrzymują posiłek w godzinach 1600 – 1630  

§4

Obiady i podwieczorki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne i mogą być finansowane z następujących źródeł:

 • wpłat rodziców (opiekunów prawnych)
 • wpłat ośrodka pomocy społecznej
 • wpłat sponsorów
 • dotacji z budżetu państwa
 • wpłat pracowników szkoły
 • ze środków Gminy Miasta Elbląg
 • wpłat emerytowanych pracowników SP nr 14 w Elblągu.

§5

Wysokość opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu wynosi:

 • opłata za obiad ucznia wynosi 3,40 zł
 • opłata za obiad nauczyciela wynosi 6,00 i jest zwiększona w stosunku do opłaty ucznia o koszty utrzymania stołówki oraz wynagrodzenia pracowników przygotowujących posiłki i składki naliczone od tych wynagrodzeń
 • opłata za obiad pracownika szkoły i emerytowanego pracownika wynosi 6,00zł + 8 % VAT – 6,48zł.
 • opłata za podwieczorek ucznia wynosi 3 zł,

§6

Opłaty wnosi się wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP nr  konta  89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

po uprzednim uzgodnieniu kwoty do zapłaty u intendenta.

§7

 1. Wpłaty ustalone na podstawie § 5 wnosi się do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej za wyjątkiem opłat za wrzesień i styczeń, gdzie opłatę wnosi się w pierwszych dniach roboczych tych miesięcy.
 2. Szczegółowe terminy wpłat określa harmonogram wpłat co miesiąc wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz umieszczany na stronie internetowej szkoły i zawiera klauzulę :

           „Po wyznaczonym terminie wpłaty nie będą przyjmowane”.

 1. W wyjątkowych przypadkach opłata może być wniesiona w późniejszym terminie (po uzgodnieniu z intendentem), lecz nie później niż do piątego dnia miesiąca, w którym uczeń lub pracownik korzysta z posiłków.
 2. W przypadku gdy osoba chcąca korzystać z posiłków jest długotrwale nieobecna, może wnieść opłatę w innym terminie ale nie później niż w pierwszym dniu korzystania z posiłku.
 3. Od płatności dokonanych po pierwszym dniu danego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków, naliczane będą odsetki od zaległości.
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek szkoły.
 5. W przypadku braku wpłaty za posiłki na pierwszy dzień danego miesiąca nie będzie możliwe korzystanie z posiłków do dnia uregulowania należności.
 6. Obiady wykupuje się na cały miesiąc lub na dni wskazane przy dokonywaniu wpłaty.

§8

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego  z posiłków w Stołówce  SP nr 14 w Elblągu opłata, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 podlega zmniejszeniu:

 • opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do dni, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu
 • zgłoszenia może dokonać rodzic, opiekun prawny lub pracownik telefonicznie lub osobiście u intendenta
 • kwota za dni nieobecności jest rozliczana w kolejnym miesiącu wnoszenia opłat za obiady

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019 roku.