Stołówka

REGULAMIN KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W  ELBLĄGU

 (na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r)
 §1
Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe (zupa oraz drugie danie) oraz podwieczorki dla podopiecznych świetlicy popołudniowej.
 §2
Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków zorganizowanych przez Szkołę Podstawową    nr 14 w Elblągu są:
1)    uczniowie SP nr 14 w Elblągu
2)    pracownicy SP nr 14 w Elblągu
3)    emerytowani pracownicy SP nr 14 w Elblągu
 §3
Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej oraz w innych okresach, w których zachodzi konieczność zapewnienia uczniom posiłków.
1)       uczniowie klas 0-3 jedzą obiad w godzinach 12.00 – 12.45 (nie dotyczy uczniów przebywających w tym czasie w świetlicy szkolnej)
2)       uczniowie klas 4-6 korzystają z obiadów w godzinach 13.30 – 13.45
3)       uczniowie, którzy kończą lekcje o godzinie 12.25 mogą zjeść obiad po pierwszej przerwie     na obiad tj. o godzinie 12.45
4)       uczniowie, którzy skończyli lekcje przed godziną 12.25 mogą skorzystać z posiłku o godzinie 12.00
5)       pracownicy i emeryci korzystają z obiadów w godzinach 12.00 – 13.45
6)       uczniowie korzystający ze świetlicy popołudniowej otrzymują posiłek w godzinach          16.00 – 16.30
 §4
Obiady i podwieczorki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne i mogą być finansowane z następujących źródeł:
1)    wpłat rodziców (opiekunów prawnych)
2)    wpłat ośrodka pomocy społecznej
3)    wpłat sponsorów
4)    dotacji z budżetu państwa
5)    wpłat pracowników szkoły
6)    ze środków Gminy Miasta Elbląg
7)    wpłat emerytowanych pracowników SP nr 14 w Elblągu.
 §5
Wysokość opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu wynosi:
1)      opłata za obiad ucznia wynosi 3,00zł
2)      opłata za obiad pracownika szkoły i emerytowanego pracownika wynosi 4,50zł i jest zwiększona w stosunku do opłaty ucznia o koszty utrzymania stołówki oraz wynagrodzenia pracowników przygotowujących posiłki i składki naliczone od tych wynagrodzeń
3)      opłata za podwieczorek ucznia wynosi 1,80zł
 §6
Opłaty wnosi się  w formie gotówkowej u intendenta szkoły lub przelewem na rachunek bankowy szkoły nr 92 1030 1218 0000 0000 9035 2008 po uprzednim uzgodnieniu kwoty do zapłaty u intendenta.
§7
1.      Wpłaty ustalone na podstawie §5 wnosi się w ostatnich czterech dniach roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej za wyjątkiem opłat za wrzesien i styczeń, gdzie opłatę wnosi się w pierwszych dniach roboczy tych miesięcy.
2.      Szczegółowe terminy wpłat określa harmonogram wpłat. Dodatkowo informacja o datach i godzinach przyjmowania wpłat co miesiąc wywieszana jest na tablicy ogłoszeń i zawiera klauzulę „Po wyznaczonym terminie wpłaty nie będą przyjmowane”.
3.      W wyjątkowych przypadkach opłata może być wniesiona w późniejszym terminie  (po uzgodnieniu z intendentem), lecz nie później niż do piątego dnia miesiąca, w którym uczeń lub pracownik korzysta z posiłków.
4.      W przypadku gdy osoba chcąca korzystać z posiłków jest długotrwale nieobecna, może wnieść opłatę w innym terminie ale nie później niż w pierwszym dniu korzystania z posiłku.
5.      Płatności dokonywane przelewem na rachunek bankowy możliwe są WYŁĄCZNIE   w wyznaczonych w harmonogramie wpłat dniach.
6.      Od płatności dokonanych po terminie określonym w harmonogramie naliczane będą odsetki od zaległości.
7.      Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek szkoły lub datę wpłaty       u intendenta.
8.      W przypadku braku wpłaty za posiłki na pierwszy dzień danego miesiąca nie będzie możliwe korzystanie z posiłków do dnia uregulowania należności.
9.      Obiady wykupuje się na cały miesiąc lub na dni wskazane przy dokonywaniu wpłaty.
 §8
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego z posiłków w Stołówce  SP nr 14 w Elblągu opłata, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 podlega zmniejszeniu:
1)    opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do dni, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu
2)    zgłoszenia może dokonać rodzic, opiekun prawny lub pracownik telefonicznie lub osobiście u intendenta
3)    kwota za dni nieobecności jest rozliczana w kolejnym miesiącu wnoszenia opłat za obiady
 §9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015 roku.