Stołówka

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  14  W  ELBLĄGU

(na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r – prawo  oświatowe
tekst jednolity  (Dz. U. z 2023 r. )

 §1

Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe (zupa oraz drugie danie).

§2

Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków zorganizowanych przez Szkołę Podstawową  nr 14      w Elblągu są:

 • uczniowie SP nr 14 w Elblągu
 • pracownicy SP nr 14 w Elblągu

 §3

Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej  wg  ustalonego  harmonogramu.

 §4

Obiady wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne i mogą być finansowane z następujących źródeł:

 • wpłat rodziców (opiekunów prawnych)
 • środków ECUS
 • wpłat sponsorów
 • dotacji z budżetu państwa
 • wpłat pracowników szkoły
 • środków Gminy Miasta Elbląg

§5

Wysokość opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu wynosi:

 • opłata za obiad ucznia wynosi 6,00 zł
 • opłata za obiad dla pracowników szkoły wynosi 15,00 zł i jest zwiększona w stosunku do opłaty ucznia o koszty utrzymania stołówki oraz wynagrodzenia pracowników przygotowujących posiłki i składki naliczone od tych wynagrodzeń (ryczałt 9.00 zł)

 §6

Opłaty wnosi się wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP nr  konta  89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

 §7

 1. Wpłaty ustalone na podstawie § 5 wnosi się za cały miesiąc z góry. Wyjątkiem są miesiące wrzesień i styczeń, kiedy wpłat dokonuje się dwukrotnie.
 2. Szczegółowy termin wpłat określa harmonogram umieszczany co miesiąc na stronie internetowej szkoły oraz na Librusie.
 3. W przypadku gdy osoba chcąca korzystać z posiłków jest długotrwale nieobecna, może wnieść opłatę w innym terminie ale nie później niż w pierwszym dniu korzystania z posiłku.
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek szkoły.
 5. Obiady wykupuje się na cały miesiąc lub na dni wskazane przy dokonywaniu wpłaty.

§8

W przypadku  nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego  z posiłków w Stołówce  SP nr 14 w Elblągu opłata, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 podlega zmniejszeniu:

zmniejsza się proporcjonalnie do dni, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu

 • zgłoszenia może dokonać rodzic, opiekun prawny lub pracownik telefonicznie lub osobiście wyłącznie u intendenta w godzinach .8.00-13.00 tel.55 625-85-90
 • kwota za dni nieobecności będzie rozliczana w kolejnym miesiącu wnoszenia opłat za obiady
 • w miesiącu grudniu (koniec roku kalendarzowego) i czerwcu (koniec roku szkolnego) odpisy nie będą uwzględniane
 • całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2023 roku oraz zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp14.elblag.pl