Świetlica

ZAPRASZAMY NA NASZ FACEBOOK. ZNAJDZIECIE TAM WIELE INTERESUJĄCYCH PROPOZYCJI

CZTERNASTKA W ELBLĄGU -ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

W naszej szkole  świetlica funkcjonuje w godzinach od 6.30 -16.30
 Tutaj większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania świetlica szkolna    
 • Dzieci z naszej świetlicy mogą brać udział w następujących formach aktywności:
 • Zajęcia artystyczno-techniczne
 • Zajęcia ruchowe
 • Zajęcia wpływające na rozwój umysłowy(czytelnictwo, gry, quizy, konkursy itp.)
 • Gry dydaktyczne
 
 
 
Wychowawcy świetlicy:  Joanna Karcz, Aneta Obrębska, Beata Mazurowska, Beata Staniaszek, Monika Reczkowska, Anna Modrzewska oraz kierownik świetlicy- Wiesława Witucka.
 
 
 
Dobór najodpowiedniejszych form (uwzględniający potrzeby i zamiłowania dziecka), wypełnienie ich odpowiednią treścią decydują o wynikach pracy. Świetlica dysponuje salą zabaw oraz pomieszczeniem stołówki. Wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne (komputer z dostępem do Internetu, konsola i gry PS3). W razie potrzeby korzystamy z sal edukacji wczesnoszkolnej.

Podobny obraz

Regulamin świetlicy szkolnej

w

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ELBLĄGU

 • 1. Zasady ogólne.
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców – na ich wniosek lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Świetlica w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły uwzględniając treści i działania wychowawczo-profilaktyczne, opiekuńcze przyjęte w planie pracy.
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są w godzinach pracy świetlicy i uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.
 • 2. Cele i zadania.
 1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
 • pomoc w odkrywaniu mocnych stron przez dziecko;
 • podnoszenie kultury życia codziennego;
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;
 • współpracę z nauczycielami wychowawcami, rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem / psychologiem szkolnym celem zdiagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.
 1. Do zadań świetlicy należy:
 • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 • stworzenie uczniom możliwości odrabiania pracy domowej;
 • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 • przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • wyrabianie u uczniów samodzielności;
 • stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
 • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
 • zajęć dydaktycznych;
 • zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • zajęć utrwalających wiedzę;
 • gier i zabaw rozwijających;
 • zajęć sportowych.
 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz kierownika świetlicy.
 • 3. Organizacja.
 1. Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków
  w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 3. Nauczyciele otaczają opieką dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.
 4. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są również uczniowie:
 • skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela,
 • zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii.
 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III , których oboje rodzice pracują, a w miarę wolnych miejsc także uczniowie klas starszych.
 2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
 3. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor SP 14 W Elblągu.
 • 4. Zasady funkcjonowania.
 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez kierownika świetlicy.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Wicedyrektor szkoły oraz Kierownik świetlicy
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach lekcyjnych.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu korzystania ze świetlicy szkolnej.
 5. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu przez uczniów.
 6. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione przez rodziców w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej złożonej u kierownika świetlicy/wychowawcy świetlicy. Możliwe jest także przekazanie jednorazowego upoważnienia poprzez e-mail, e-dziennik, pisemną zgodę.
 7. Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 8. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 9. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy do godz. 16.30.
 10. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy.
 12. Uczniowie dojeżdżający oczekują na lekcje oraz na powrót do domu w świetlicy szkolnej.
 13. Dzieci objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły.
 14. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 • 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
 1. Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:
 • organizowanie wychowankom pomocy w nauce;
 • przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 • organizowanie wycieczek i spacerów;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 • realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości;
 • rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;
 • tworzenie warunków do odrabiania lekcji;
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem;
 • prowadzenie dokumentacji świetlicy w tym dziennika zajęć świetlicy i odnotowywanie w nim obecności dzieci na zajęciach świetlicowych.
 • 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
 1. Wychowanek ma prawo do:
 • bezpiecznego pobytu na świetlicy
 • właściwie zorganizowanej opieki;
 • życzliwego traktowania;
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań;
 • opieki wychowawczej;
 • poszanowania godności osobistej;
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy;
 • uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych
 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 • przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie;
 • współpracy w procesie wychowania;
 • pomagania słabszym;
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
 • zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.
 1. Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

 • pochwały ustnej;
 • pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy;
 • nagrody rzeczowej;
 1. Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 • upomnienie ustne;
 • ostrzeżenie w obecności grupy;
 • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;
 • wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania;
 • rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 • 7. Współpraca z rodzicami.
 1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się:
 • bezpośrednio (codzienny kontakt i rozmowy – z rodzicami, którzy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście
 • poprzez korespondencję z rodzicami – pisemne informacje;
 • rozmowy telefoniczne;
 • dziennik elektroniczny LIBRUS.
 • 8. Dokumentacja świetlicy.
 1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;
 • Regulamin Świetlicy Szkolnej;
 • ramowy rozkład dnia;
 • tygodniowy rozkład zajęć;
 • miesięczny plan pracy;
 • dzienniki zajęć świetlicy.
 •  
 • 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2023 r.