Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W ELBLĄGU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń:                                                                                 – wypożyczalni,                                                                                                                                   – czytelni połączonej z pracownią multimedialną.
 3. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkoły.                              a) Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu w czytelni.
 4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 5. Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 6. Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki (wywieszonych na drzwiach i podanych na szkolnej stronie internetowej). 
 7. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 9. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 10. Do biblioteki nie można wnosić teczek i plecaków oraz ubrań wierzchnich.
 11. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu biblioteki i przestrzegać jego postanowień.

WYPOŻYCZALNIA

 1. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały biblioteczne wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki lub inne materiały biblioteczne:                       – lektury na okres 3 tygodni,                                                                                                           – pozostałe książki/materiały biblioteczne na okres 1 miesiąca.
 4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek oraz innych materiałów bibliotecznych z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę/materiał biblioteczny lub ją/go prolongować, o ile nie jest zarezerwowana/y.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Czytelnik ma prawo do udostępniania informacji na temat stanu wypożyczonych materiałów oraz wglądu do swojej karty czytelnika.
 8. Wobec czytelników przetrzymujących książki lub inne materiały biblioteczne stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 9. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki oraz innego materiału bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję albo inną, uzgodnioną z nauczycielem bibliotekarzem.
 10. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały biblioteczne należy zwrócić 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. Dopuszcza się możliwość wypożyczania uczniom książek na okres ferii zimowych i letnich.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy) zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

CZYTELNIA

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc zbiorów poza czytelnię.
 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia czasopism.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, należy zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi publikacje, z których czytelnik korzystał.

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanego oprogramowania lub programów multimedialnych dostępnych w bibliotece szkolnej. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu, naruszania praw autorskich, zmiany ustawień sieci komputerowej i ustawień na danym profilu.
 5. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 7. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 9. Z Internetu można korzystać jedynie w celach edukacyjnych.
 10. Wprowadzanie do komputera własnych płyt CD-ROM, DVD, pendrive może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 11. Z drukarki i innych urządzeń w pracowni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni.
 14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 15. Podczas pracy w pracowni multimedialnej należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.